Zasady publikacji informacji

Zasady publikacji informacji:

Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych realizowane są na podstawie:

- ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozporządzenie zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnianie informacji na wniosek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).

Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Sąd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).

Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.

Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).

W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych obowiązują inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Niniejszy serwis (Serwis), na który składa się m. in.: system zarządzania treścią (CMS), bazy danych wraz z ich organizacją, układ stron wraz z elementami graficznymi (layout) jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami na dobrach niematerialnych (własność intelektualna). W związku z tym, wszystkie prawa (w tym autorskie) do Serwisu są zastrzeżone. W szczególności niedozwolone jest modyfikowanie lub powielanie Serwisu w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Nie dotyczy to jednak tych treści Serwisu, które stanowią informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.