Postanowienie XIV C 897/19

XIV C 897/19    

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                       Dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

            Przewodniczący         Sędzia Katarzyna Tybur

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Tauron Sprzedaż Spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie 

przeciwko Jolancie Kaczmarek

o zapłatę

postanawia:     umorzyć postępowanie. 

 

 

 

       POUCZENIE

 

                   Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu drugiej instancji, tj. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, tj. za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej (art. 394 § 1 k.p.c.)

                   Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia (art. 394 § 2 k.p.c.).

                   Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 21 k.p.c.).

                   Opłatę stałą w kwocie 100,- zł pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia (art. 25b ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r.  kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. 05.167.1398 z późn. zm.).

              Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.​


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/674