Ogłoszenie I Ns 160/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

I Wydział Cywilny

ul. Świebodzka 5

50-046 Wrocław

tel. 71 74 89 000 fax 71 74 89 056

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2020 r.

 

 

ES

   Sygnatura akt I Ns 160/19

Ogłoszenie

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie o sygn. I Ns 160/19 wydał w dniu 13 marca 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po  Stefanie Majewskim, zmarłym 07 grudnia 1981 roku, ostatnio stale  zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Piechowickiej 17. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Z up. Kierownika Sekretariatu
za zgodność z oryginałem stwierdza
protokolant sądowy

Wiesława Górska-Tradecka


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/640