Ogłoszenie XI Ns 26/19

XI Ns 26/19                                                                     

 

            W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 9 marca 2020 r. pod sygnaturą akt XI Ns 26/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Damianie Ciepieli zmarłym dnia 18 lipca 2016 r. w Zawoni, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Żmudzkiej 21/27, które zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomaszowi Kinastowskiemu.

            Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/626