Ogłoszenie XIV Ns 523/19

Sygn. akt XIV Ns 523/19                                                                                                                                                                                                                                      Data 12.12.2019r. 

 

 

            W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 12.12.2019r. pod sygnaturą akt XIV Ns 523/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mieczysławie Ostrowskim, zmarłym w dniu 24 listopada 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Junackiej 31/2.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/582