OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Sygn. akt XI Ns 215/19                                                                        

 

Zarządzenie

 

 

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 24 kwietnia 2019 roku został złożony przez Krystynę Krzyżaniak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Julii Ludwińskiej, ostatnio zamieszkałej przy ul. Nowodworskiej 91/30, 54-438 Wrocław, zmarłej w dniu 2 stycznia 2019 roku. 

Pouczenie

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt.1 k.p.c.);

2. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 §1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.);

3. osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny (sąd spadku) w trybie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że Postanowieniem z dnia 12 lipca 2019r. wydanym w sprawie o sygn. akt 215/19 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Julii Ludwińskiej, ostatnio zamieszkałej przy ul. Nowodworskiej 91/30, 54-438 Wrocław, zmarłej w dniu 2 stycznia 2019 roku. 

Pouczenie

1.osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 

 

Opublikował: Piotr Puchała , 2019-10-09 14:04:16
Ostatnia edycja: 2019-10-09 14:04 Licznik odwiedzin: 38