OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

Wrocław, dnia 24 września 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu

Wydział XI Cywilny

ul. Świebodzka 5

50-046 Wrocław

 

 

 

Sygnatura akt XI Ns 224/19

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XI Cywilny ogłasza, że w dniu 23 kwietnia 2019r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5/9  przed notariuszem Beatą Rozdolską sporządzony został protokół obejmujący wykaz inwentarza po Kazimierze Rosół  (nr PESEL 30012502560), ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Nasiennej nr 22, zmarłej w dniu 24 listopada 2018 r. we Wrocławiu, złożony w Sądzie w dniu 25 kwietnia 2019r.

Ponadto tut. Sąd, zgodnie z art. 6381 § 3 i 4 k.p.c. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Powyżej wskazane osoby, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Piotr Puchała , 2019-10-02 11:55:37
Ostatnia edycja: 2019-10-02 11:56 Licznik odwiedzin: 47