XIV Ns 333/18 - Wykaz inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Tyc

Data 30.05.2019r.

Sygn. akt XIV Ns 333/18

    W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej XIV Wydział Cywilny we Wrocławiu w dniu 30.05.2019r., pod sygnaturą akt XIV Ns 333/18 został odnotowany wpływ protokołu  obejmującego wykaz inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Tyc (numer PESEL 69120402316) zmarłym w dniu 14.03.2017r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej 30, sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 04.06.2018r. przed notariuszem Beatą Karwacką-Siarka, o numerze Rep. A numer 1168/2018 w obecności Zuzanny Walewskiej-Tyc oraz Janusza Tyc.

    Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Albert Sikorski , 2019-07-12 08:44:31
Ostatnia edycja: 2019-07-12 08:45 Licznik odwiedzin: 44