XIV Ns 121/19 - wykaz inwentarza majątku spadkowego po Emilii Zuzannie Pomianowskiej

Data 31.05.2019r.

Sygn. akt XIV Ns 121/19

         W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej XIV Wydział Cywilny we Wrocławiu w dniu 31.05.2019r., pod sygnaturą akt XIV Ns 121/19 został odnotowany wpływ protokołu  obejmującego wykaz inwentarza majątku spadkowego po Emilii Zuzannie Pomianowskiej (numer PESEL 26052402188) zmarłej w dniu 26.02.2017r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 113/7, sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 04.06.2018r. przed notariuszem Joanna Prus-Wójcik, o numerze Rep. A numer 590/2019 w obecności Ewy Minch.

         Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Albert Sikorski , 2019-07-05 14:03:23
Ostatnia edycja: 2019-07-05 14:05 Licznik odwiedzin: 59