Postanowienie XIV C 1975/18

XIV C 1975/18           

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 2 maja 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Sławomirowi Wazbis

o zapłatę

 

postanawia:                 zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

                              

                                                                             

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda                   w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2018 r., doręczonym dnia 8 stycznia 2019 r., pełnomocnik strony powodowej został zobowiązany do wskazania w terminie 7 dni adresu zamieszkania pozwanego, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie z dniem 15 stycznia 2019 r. (art. 111 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.). Bezskutecznie upłynął też przedłużony termin.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/406