Postanowienie XIV Ns 63/19

Sygnatura akt XIV Ns 63/19                                                                                                                   

POSTANOWIENIE

Wrocław, dnia 11 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący      SSR Anna Brzozowska-Szkoda
po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2019 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gmina Wrocław  z siedzibą we Wrocławiu
przy udziale      
- o inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym
postanawia: I. wezwać do udziału w postępowaniu w charakterze uczestników osoby uprawnione do odbioru depozytu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym;
II.                  stwierdzić likwidację z mocy prawa niepodjętego depozytu w postaci środków pieniężnych w kwocie 18,38 zł przechowywanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu stanowiących własność Marii Masełko zmarłej w dniu 30.08.2006 roku we Wrocławiu;
III.                polecić Dyrektorowi Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przekazanie powyższego depozytu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu pieniężnego w kwocie 18,38 zł po zmarłej Marii Masełko.
W uzasadnieniu wskazał, iż Maria Masełko była mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3; podczas pobytu złożyła środki finansowe na rachunku depozytowym Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Maria Masełko zmarła w dniu 30.08.2006 roku, pozostawiając na rachunku depozytowym kwotę, która na dzień złożenia wniosku wynosi 18,38 zł.
Wnioskodawca podjął próbę ustalenia osób uprawnionych do podjęcia depozytu. Z danych z rejestru PESEL wynika, iż Maria Masełko nie posiadał rodzeństwa ani innych krewnych; nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawca poszukiwał także osób uprawnionych do odbioru depozytu poprzez wywieszenie w dniu 01.07.2014r. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
Zgodnie z treścią art. 510 § 1 k.p.c., zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Sąd ma obowiązek zapewnienia udziału w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu wszystkim uczestnikom tego postępowania. Oznaczenie osoby uprawnionej do odbioru depozytu jest niezbędne, gdyż jest ona uczestnikiem postępowania o stwierdzenie likwidacji niepodjetego depozytu, oprócz wnioskodawcy. W sytuacji, gdy nie jest znana osoba uprawniona do odbioru depozytu lub nie jest znane jej miejsce zamieszkania lub siedziba, wnioskodawca powinien przekazać dowody potwierdzające dokonanie czynności umożliwiających wyjaśnienie tych okoliczności (art. 693[19] k.p.c.). Jeżeli wnioskodawca nie może przedstawić takich dowodów bądź dowody te nie są wystarczające sąd dokona ustalenia tych okoliczności z urzędu (zob. J. Gudowski, [w:] Ereciński, Komentarz KPC, t. 3, 2009, s. 444). W związku z tym w przypadku - tak jak w niniejszej sprawie - gdy uczestnicy postępowania nie są znani lub których miejsce zamieszkania lub siedziba nie jest znane, sąd dokonuje wezwania poprzez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym, co mając na uwadze orzeczono jak w punkcie II postanowienia.
Z kolei jak stanowi art. 693[22] k.p.c., do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu jest obowiązany naczelnik właściwego urzędu skarbowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego jest wyłącznie podmiotem obowiązanym do wykonania orzeczenia Sądu, nie jest to jednak uczestnik postępowania, co mając na uwadze orzeczono jak w punkcie IV postanowienia.
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.), likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu, który wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu, a w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenia na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy (art. 6 ust. 5 ustawy).
Zgodnie z regulacją art. 9 ust. 1 powołanej ustawy likwidację niepodjętego depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt.
Jak wynika z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, pomimo stosownych wezwań nikt nie zgłosił się po odbiór depozytu. Termin 3 lat wskazany w ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów upłynął, zatem na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów postanowiono jak w punkcie III postanowienia. 


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/371