Postanowienie - XIV C 77/19

XIV C 77/19        

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 16 stycznia 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący           SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Inkaso Kredytowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

przeciwko Piotrowi Herbotowi

o zapłatę

 

postanawia:      umorzyć postępowanie.

                                  

 

U z a s a d n i e n i e

 

            W dniu 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu zawiesił postępowanie w sprawie z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.). Postanowienie jest prawomocne.

Zgodnie z treścią art. 182 Art. 182. 

§ 1. 

§ 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie                 w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny. Termin, o którym mowa w cytowanym przepisie, liczony jest od daty wydania postanowienia o zawieszeniu (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1974 r., III PRN 45/74, OSNCP 1975, nr 4, poz. 70).

            W niniejszej sprawie termin na zgłoszenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, liczony od dnia 17 sierpnia 2017 r., upłynął bezskutecznie z dniem 17 sierpnia 2018 r. (art. 112 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c.).

            Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.

 


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/338