Postanowienie - I C 173/15

Sygnatura akt I C 173/15                                                                                            

POSTANOWIENIE

 

Wrocław, dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

    Przewodniczący      SSR Aleksandra Kędziora

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Moniki Więckowskiej

przeciwko Flying Advertising Sp. z o.o. we Wrocławiu

o zapłatę

postanawia:

  1. podjąć postępowanie w sprawie;
  2. na podstawie art. 69 § 1 zdanie drugie k.p.c. z urzędu ustanowić kuratora dla strony pozwanej Flying Advertising sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000264110) w osobie pracownika tut. Sądu – asystenta sędziego Pauliny Karpiel.

 

 

 


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/336