Postanowienie - XIV C 1998/18

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 4 grudnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Mispra Capital Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie

przeciwko Dominice Nowickiej

o zapłatę

 

postanawia:                 zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

                              

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda                   w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Zarządzeniem z dnia 24 września 2018 r., o treści którego zawiadomiono działającego za stronę powodową dnia 23 października 2018 r., został on zobowiązany do wskazania w terminie 14 dni adresu zamieszkania pozwanej, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie z dniem 6 listopada 2018 r. (art. 111 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.

 

 

POUCZENIE

 

Na postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie lub zarządzenie. Termin do wniesienia zażalenia liczy się od daty doręczenia. Wynosi on siedem dni. Zażalenie wniesione po upływie terminu nie będzie przyjęte.

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-12-05 14:49:15
Ostatnia edycja: 2018-12-10 09:45 Licznik odwiedzin: 77