Postanowienie - XIV C 973/18

P O S T A N O W I E N I E

 

          Dnia 4 grudnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Wrocław 

przeciwko Mariuszowi Szwecowi

o zapłatę

 

postanawia:     ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Szweca kuratora w osobie aplikanta adw. Mateusza Falendera z Kancelarii Adwokackiej adw. Dariusza Smereki (art. 144 § 1 k.p.c.).


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/318