Postanowienie - I Cupr 2486/75

Sygn. akt I C upr 2486/75

POSTANOWIENIE

Dnia 09 października 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Beata Ziemba

po rozpoznaniu w dniu 09 października 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wacława Wojaka

przeciwko Ryszardowi Bonk

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Postanowieniem z dnia 30 grudnia 1975 r. tut. Sąd zawiesił postępowanie uwagi na to, że miejsce pobytu pozwanego było nieznane.

            Zgodnie z art. 182 § 1 zd. 1 k.p.c. – w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, z uwagi na brzmienie przepisów intertemporalnych – sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w pkt 5 i 6 § 1 art. 177, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu lat trzech od daty postanowienia o zawieszeniu.

            Mając na uwadze, że powód nie złożył wniosku o podjęcie postępowania jak i nie wskazał aktualnego adresu miejsca zamieszkania pozwanego, a od zawieszenia postępowania upłynął wskazany powyżej termin, to postępowanie należało umorzyć.

            Z tych przyczyn, na podstawie art. 182 § 1 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 355 § 1 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-11-28 12:36:04
Ostatnia edycja: 2018-12-10 09:42 Licznik odwiedzin: 89