Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział I Cywilny prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Cisło, zmarłego 11 lutego 2008 r., ostatnio stale zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25/27 we Wrocławiu z wniosku Gminy Wrocław. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/307