Postanowienie - XIV C 661/18

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 2 listopada 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kancelaria Medius Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  

przeciwko Kamilowi Szeremetowi

o zapłatę

 

postanawia:                 zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

                              

                                                                             

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Na mocy postanowienia z dnia 10 sierpnia 2018 r., o treści którego zawiadomiono pełnomocnika strony powodowej dnia 13 września 2018 r., został on zobowiązany do wskazania w terminie 7 dni adresu zamieszkania pozwanego, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie z dniem 20 września 2018 r. (art. 111 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.). Wskazany bowiem jako taki, pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r., adres Brzeg, ul. Krótka 5/11 – jak wynika z ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Brzegu (vide pismo z dnia 8 października 2018 r.) – takowym nie jest.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/306