Postanowienie - XIV C 3833/17

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 31 października 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Sołtysowi 

o zapłatę

 

postanawia:     umorzyć postępowanie.

 

    U z a s a d n i e n i e

Pozwem wniesionym dnia 4 listopada 2017 r. KGPN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wytoczyła przeciwko Tomaszowi Sołtysowi powództwo o zapłatę 703,58 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu. W piśmie procesowym z dnia 13 października 2018 r. strona powodowa, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, oświadczyła, że cofa pozew. Pismo wpłynęło do Sądu przed wyznaczeniem rozprawy, w czasie zawieszenia postępowania.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże                                                        z wytoczeniem powództwa (art. 203 § 2 zd. 1 k.p.c.). Cofnięcie pozwu jest czynnością dyspozytywną powoda - rezygnacją z szukania ochrony prawnej w ramach tego postępowania. Do chwili rozpoczęcia rozprawy przepis art. 203 § 1 k.p.c. przyznaje nieograniczone i wyłącznie od woli powoda zależne prawo cofnięcia pozwu. Pod pojęciem terminu „rozpoczęcia rozprawy” należy rozumieć termin, o którym strony zostały skutecznie zawiadomione.

Co do zasady Sąd jest związany cofnięciem pozwu. Tylko w wypadku, gdy czynność tę należałoby ocenić w  świetle dotychczasowych oświadczeń i twierdzeń stron, a także w  świetle ewentualnego materiału dowodowego zebranego do tej pory w sprawie, jako czynność, która jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub czynność, która zmierza do obejścia prawa - sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne (art. 203 § 4 k.p.c.). Ponieważ, w ocenie Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy przesłanki negatywne, o których mowa w art. 203 § 4 k.p.c., nie zachodzą, cofnięcie pozwu jest prawnie skuteczne. W tych okolicznościach postępowanie w sprawie, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c., podlega umorzeniu. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/305