Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział I Cywilny prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Sulowskiej, zmarłej 27 kwietnia 2014 r., ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, z wniosku Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/303