Postanowienie - XIV C 1711/18

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 19 października 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący           SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa KGPN Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Krzysztofowi Paliwodzie

o zapłatę

 

postanawia:                  zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

                       

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie                       i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2018 r., o treści którego zawiadomiono pełnomocnika strony powodowej dnia 4 września 2018 r., został on zobowiązany do wskazania w terminie 7 dni prawidłowego i aktualnego adresu zamieszkania pozwanego oraz oznaczenia daty wymagalności roszczenia, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie z dniem 11 września 2018 r. (art. 111 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c.). Pismo strony powodowej z dnia 10 września 2018 r., wniesione dnia 17 września 2018 r. (data stempla pocztowego), jako spóźnione pozostało bezskuteczne.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu,  na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-10-22 12:37:21
Ostatnia edycja: 2018-10-22 12:37 Licznik odwiedzin: 84