Ogłoszenie - XIV Ns 376/18

XIV Ns 376/18

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny w sprawie
z wniosku Jarosława Witeckiego z udziałem Agaty Jankowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Witeckiej sygn. akt XIV Ns 376/18, informuje, że w dniu 24 lipca 2018r.  postanowiono sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Irenie Witeckiej PESEL 33082804042, której zwłoki znaleziono
w dniu 01 czerwca 2018r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ulicy Dzielnej 11/13 i jego wykonanie zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Tomaszowi Wieczorkowi. Sąd informuje, że osoby wskazane w art. 637 §1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/288