Postanowienie - XIV C 2212/18

P O S T A N O W I E N I E

 

          Dnia 24 września 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący         SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Anny Rojewskiej

przeciwko Wojciechowi Wojciechowskiemu i Gminie Wrocław

o ustalenie

 

postanawia:     ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Wojciechowskiego kuratora w osobie pracownika tut. Sądu – Eweliny Zakrzackiej (art. 144 § 1 k.p.c.).


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/287