XIV Ns 36/18 - postanowiono sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Annie Sobczak

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny w sprawie z wniosku Zbigniewa Sobczak  przy udziale Adriana Sobczaka, Aleksandry Sobczak, Piotra Sobczaka o sporządzenie spisu inwentarza, sygn. akt XIV Ns 36/18, informuje, że w dniu 07 maja 2018r.  postanowiono sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Annie Sobczak, zmarłej dnia 26 stycznia 2010r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu i jego wykonanie zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Radosławowi Bagińskiemu. Sąd informuje, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/223