I C 935/13 - Postanowienie

Sygnatura akt I C 935/13                                                                                                                             

POSTANOWIENIE

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Karolina Maciejewska

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Flying Advertising Sp. z o.o.

przeciwko Malwinie Kapale

- o zapłatę

 

POSTANAWIA:

  1. w trybie art. 69§1 zdanie drugie k.p.c. z urzędu ustanowić kuratora dla strony powodowej Flying Advertising sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS 0000264110) w osobie pracownika tut. Sądu – asystenta Pauliny Karpiel;
  2. podjąć postępowanie w sprawie.

 

            na oryginale  właściwy podpis

 zgodność z oryginałem stwierdza

 

Anna Kujawa

Sekretarz sądowy

 

 

 

 


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/215