XIV C 3508/17 - Postanowienie

XIV C 3508/17   

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 8 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Teresy Brzezińskiej

przeciwko Prokura Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą we Wrocławiu 

o ustalenie

 

postanawia:

- zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.).

 

                       

U z a s a d n i e n i e

W dniu 27 lutego 2017 r. powódka Teresa Brzezińska wytoczyła powództwo przeciwko Prokura Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu o ustalenie nieważności umowy zawartej w dniu 8 września 2008 r. z Getin Bank S.A. W dniu 10 marca 2018 r., co odnotowano w aktach stanu cywilnego pod numerem 1404011/00/AZ/2018/700045, Teresa Brzezińska zmarła.

Zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

W tych okolicznościach, na podstawie powołanych przepisów, postępowanie w sprawie do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej albo do chwili ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.), podlega zawieszeniu.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/213