XIV C 3130/17 - Postanowienie

XIV C 3130/17       

P O S T A N O W I E N I E

 

                Dnia 8 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny

w składzie:

Przewodniczący  SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu

Inwestycyjnego Zamkniętego   

przeciwko Edycie Zych

o zapłatę

 

postanawia:

- zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

                                                                      

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda  w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania  w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Zarządzeniem z dnia 6 stycznia 2018 r., o treści którego zawiadomiono pełnomocnika strony powodowej dnia 15 stycznia 2018 r., został on zobowiązany do wskazania w terminie 21 dni aktualnego adresu zamieszkania pozwanej, pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie. Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu,  na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.

Opublikował: Łukasz Młodzianowski , 2018-04-09 15:24:21
Ostatnia edycja: 2018-04-09 15:26 Licznik odwiedzin: 32