XIV Ns 162/18 - postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Józefie Piotrowiczu

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

we Wrocławiu

Wydział XIV Cywilny

ul. Świebodzka 5

50-046 Wrocław

 

Sygn. akt XIV Ns 162/18

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA

           

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny ogłasza, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XIV Ns 162/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Józefie Piotrowiczu, PESEL 42042608293, zmarłym dnia 14 października 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Bajana 70/28.

Zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c. Sąd poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/210