XIV Ns 1483/16 - postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza masy spadkowej po zmarłym Norbercie Zielińskim

Sygnatura akt XIV Ns 1483/16                                                                                                                  

Wrocław, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej XIV Wydział Cywilny we Wrocławiu w dniu 17 stycznia 2018 r. pod sygnaturą akt XIV Ns 1483/16 Sad wydał postanowienie o  sporządzeniu spisu inwentarza masy spadkowej po zmarłym Norbercie Zielińskim w dniu 16.09.2015 r. ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3;

 (numer PESEL 30050408510)

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a także, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.