XIV Ns 439/17 - postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Igora Kogana

Sygnatura akt XIV Ns 439/17

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                                 Dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Prezydenta Wrocławia

przy udziale Igora Kogana

o orzeczenie przepadku

 

postanawia:

- ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Igora Kogana, kuratora w osobie aplikanta adwokackiego Marka Pasewicza, którego patronem jest adwokat Piotr Migaj (art. 144 § 1 k.p.c.).