XI Ns 48/17 - wykaz inwentarza po Stanisławie Michałowskim

Sygnatura akt XI Ns 48/17

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XI Cywilny ogłasza, że w dniu 23 stycznia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91/4 przed notariuszem Przemysławą Bakalską-Sochaj sporządzony został protokół obejmujący wykaz inwentarza po Stanisławie Michałowskim (nr PESEL 30112903814), ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 79/5, zmarłym w dniu 14 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, złożony w Sądzie w dniu 24 stycznia 2017 r.

Ponadto tut. Sąd, zgodnie z art. 6381 § 3 i 4 k.p.c. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Powyżej wskazane osoby, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.