XI Ns 317/17 - wykaz inwentarza po zmarłym Stanisławie Matusiaku

Sygnatura akt XI Ns 317/17

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XI Cywilny ogłasza, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Psie Budy 3/4, lok. 1 przed notariuszem Beatą Teśluk-Sową sporządzony został protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym Stanisławie Matusiaku (nr PESEL 35071703093), ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 113/2, zmarłym w dniu 22 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu, złożony w tut. Sądzie w dniu 3 sierpnia 2017 r.

Ponadto tut. Sąd, zgodnie z art. 6381 § 3 i 4 k.p.c. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Powyżej wskazane osoby, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.