Dyrektor

Dyrektor
Małgorzata Kaspryszyn

ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 417, piętro IV
tel. 71 74 89 051
fax 71 74 89 049
e-mail: dyrektor@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl


 

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu.
2. Dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu.
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie.
4. Organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowy wyższego stopnia.
5. Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.