Postanowienie XIV C 2921/18

XIV C 2921/18        

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                                              Dnia 30 marca 2019 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący           SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2019 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC”  z siedzibą w Łodzi   

przeciwko Bożenie Szulc

o zapłatę

 

postanawia:                  zawiesić postępowanie (art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).   

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda                   w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach określonych w art. 177 k.p.c. pozostawiona jest ocenie sądu. Fakultatywność, na którą wskazuje zwrot „może”, nie oznacza jednak dowolności. Sąd, działając na podstawie i w granicach prawa, powinien bowiem zmierzać do merytorycznego zakończenia postępowania. W tym celu prowadząc postępowanie i kontrolując czynności procesowe stron (ich treść) sąd (przewodniczący) bada pod względem formalnym, czy jest to możliwe, a jeżeli nie, to czy można dany brak usunąć i wydaje w tym celu stosowne postanowienia (zarządzenia).

Zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2019 r., o treści którego zawiadomiono pełnomocnika strony powodowej dnia 7 lutego 2019 r., został on zobowiązany do wskazania w terminie 7 dni adresu zamieszkania pozwanej (prawidłowego, aktualnego), pod rygorem zawieszenia postępowania. Zakreślony termin minął bezskutecznie z dniem 14 lutego 2019 r. (art. 111 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niemożność nadania sprawie dalszego biegu, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono, jak na wstępie.

Opublikował: Krzysztof Bartos , 2019-04-01 14:05:21
Ostatnia edycja: 2019-04-01 14:05 Licznik odwiedzin: 125