Dla Interesantów

W tej części serwisu znajdą Państwo wiele praktycznych informacji dedykowanych w szczególności:

Stronom postępowań, a więc w szczególności informacje o/dla:

- opłatach sądowych,

- godzinach urzędowania sądu,

- dostępnych formach pomocy prawnej,

- przysługujących stronom prawach i obowiązkach (w broszurach informacyjno-edukacyjnych),

- formie i treści pozwów i innych pism sądowych (w wzorach pism procesowych zawartych w w/w broszurach

oraz w zakładce dokumenty i formularze),

- numerach kont bankowych na które należy dokonywać wpłat,

Osobom pokrzywdzonym i potrzebującym pomocy, a więc w szczególności informacje o:

- podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej,

- instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia psychologicznego,

- placówkach i instytucjach realizujących zadania w zakresie leczenia, oddziaływań terapeutycznych i programów korekcyjno - edukacyjnych,

Oferentom i kontrahentom,

Kandydatom na: mediatorów, ławników, biegłych, lekarzy sądowych.