Zakres udzielanych informacji

I. BOI udziela informacji o:

1. stanie postępowań w sprawie – na zasadach określonych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych;

2. sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu oraz wymaganych formularzach w postępowaniu rejestrowym;

3. rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;

4. stałych opłatach sądowych i opłatach kancelaryjnych oraz sposobach ich uiszczania i numerach rachunków bankowych Sądu;

5. sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;

6. przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;

7. poszczególnych wydziałach, ich właściwości rzeczowej i miejscowej, lokalizacji oraz godzinach urzędowania i numerach telefonów;

8. terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;

 

II. BOI wydaje odpisy i zaświadczenia z Centralnej Informacji KRS i RZ w ramach oddziału Centralnej Informacji działającego w strukturze BOI przy ulicy Poznańskiej 16 pok. nr 3 na zasadach określonych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości:

- dla Krajowego Rejestru Sądowego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji

o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację

z danymi w Rejestrze (Dz.U. nr 297 poz. 1760)

- dla Rejestru Zastawów rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. z dnia 30 października

1997 r,)

 

III. BOI udostępnia:

- formularze sądowe i wzory pism sądowych w sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały;

- listy i wykazy do wglądu: kancelarii komorniczych, biegłych sądowych,tłumaczy przysięgłych, mediatorów oraz lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności, bezpłatnej pomocy prawnej - właściwych dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

 

IV. W ramach BOI dokonywana jest weryfikacja danych użytkownika zarejestrowanego w Portalu Informacyjnym Apelacji Wrocławskiej z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości oraz aktywacja konta użytkownika.

 

V. BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy, nie udziela pomocy

w sporządzaniu pism procesowych oraz nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych; przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, która wskazuje interesantowi sposób, w jaki ma on prezentować swoje stanowisko przed sądem, jak i rodzaj czynności jakie może podjąć w konkretnej sprawie toczącej się przed sądem lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

 

VI. Pracownicy BOI nie poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentów składanych przez interesantów oraz nie wykonują kserokopii dokumentów.