Skargi i wnioski

Informacja w sprawie składania skarg i wniosków:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020 poz. 365) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012. poz. 524), gdzie określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

Na piśmie skargi / wnioski dotyczące działalności sądu i komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu można składać:

1. osobiście na Biurze Podawczym

2. poprzez przesłanie:

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Świebodzka 5; 50-046 Wrocław;

- pocztą elektroniczną na adres: boi@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl;

- za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

• datę wniesienia skargi/wniosku

• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

• adres wnoszącego skargę/wniosek,

• zwięzłą treść skargi/wniosku

• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek

 

O czym należy pamiętać:

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,

• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.