Punkt informacyjny KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Dane kontaktowe:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
tel:  71 33 69 362
fax: 71 74 82 979

Wnioski należy składać w pok. 90

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego zlokalizowany 
w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2 działa w następujący sposób:
  • Punkt Informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  • Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Punktu Informacyjnego KRK w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
  • Bezpośrednio (osobiście) interesanci obsługiwani są przez Punkt Informacyjny KRK WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU. Do budynku sądu w celu uzyskania zaświadczenia z KRK wpuszczani są tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę. Umówienia można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 71 33-69-362
  • Informujemy, że nadal można składać wnioski o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną.

Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr tel. 71 74 89 600


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:
30 zł – za informację o osobie
30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę przebywającą za granicą

Należy wypełnić i podpisać wniosek o „udzielenie informacji o osobie”, a następnie przesłać go na adres:

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej Pomiędzy Rejestrami Karnymi
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Poland

oraz wnieść opłatę o równowartości 30,00 PLN przelewem na konto:
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW

dane banku:
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

odbiorcą przelewu jest:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za udzielenie informacji o osobie – imię i nazwisko osoby wnioskującej”. Należy również podać adres zwrotny, na który ma zostać wysłana udzielona odpowiedź.

Odpowiedź zostanie udzielona jak tylko wpłynie wniosek oraz zostanie potwierdzone dokonanie wpłata na konto.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015.1036 j.t.) od dnia 27 maja 2012 roku uległ zmianie sposób udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek osoby (art. 7 ust.1 ustawy), będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym zaświadczenia obywateli państw UE będą wydawane wyłącznie przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie.

Obywatel UE może złożyć wniosek w każdym Punkcie Informacyjnym KRK na terenie Polski wskazując jednocześnie, na jaki adres ma zostać odesłana informacja z rejestru karnego chyba, że wyrazi wolę odbioru informacji w Punkcie Informacyjnym KRK w miejscu składania wniosku.

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Krajowy Rejestr Karny (online)
opłata za informacje z KRK (online) - 20,00 zł

- utworzenie konta -https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web
- logowanie - https://ems.ms.gov.pl/login/1
- informacje -https://ems.ms.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r. „w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”

UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA

W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.
 
Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015.1036 j.t.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.