Bezpłatne porady prawne

1. Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy

2. Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2


3. Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora
Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV2

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Wykazanie uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 7. pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zakres możliwej do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu umieszczone są na stronie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Biuro Porad Obywatelskich
Wrocław, ul. Szajnochy 12

Tel. 71 344-84-39

Poniedziałek, czwartek w godz.  10:00 - 18:00
Wtorek, środka, piątek w godz.  10:00 - 16:00

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wrocław, ul. Więzienna 10/12
(budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pok. 104)

Tel. 71 375-20-09

poniedziałek - czwartek w godz. 13:30 - 18:00
piątek w godz.                        13:30 - 16:30

Poradnia nie udziela porad telefonicznie

 

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Zielonego Dębu 22
Wrocław

Tel. 801-002-700  - dla połączeń z sieci stacjonarnych.

Tel. 71 734-44-40 - dla połączeń z sieci komórkowych.

poniedziałek - piątek w godz. 11:00 - 18:00 pok. 1,2,3

 

Dział Prawny przy NSZZ " Solidarność"
Wrocław Pl. Solidarności 1)3)5

Tel. 71 781-01-65 (prawo pracy)

Członkowie związku: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 

Dyskusyjne Forum Prawne - Portal Internetowy
Porady prawne

 

Klinika Prawa UW
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa

Tel./fax 22 552-43-18
Tel. 22 552-08-11
klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"
ul. T. Kościuszki 35B
Wrocław

Tel. 71 344-66-33

czynne: poniedziałek-środa w godzinach 10:00-17:00

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Włodkowica 8
50-072 Wrocław

Tel. 71 793-70-94

czynne: pon. 16:30 - 18:00
www.oirp.wroclaw.pl

Porady prawne udzielane są także w niektórych biurach poselskich i senatorskich - po szczegóły zwracać się należy bezpośrednio do nich.